اعضای علمی کمیته کیمیاگری و شیمی

دکتر مجتبی شمسی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر محمد مهدی خدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر محمد باقر قلیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر فهیمه جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر علی اکبر زینتی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر عیسی یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر خشایار کریمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر موسوی موحد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد علی زلفی گل، عضو هیئت علمی دانشگاه همدان

دکتر برهمن موثق، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر فتح الله مضطر زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر

دکتر کاظم کار گشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

بازگشت به بالا