اعضای علمی کمیته داروسازی، طب سنتی و پزشکی مدرن

دکتر روجا رحیمی، مدیر گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آرمان زرگران، مدیر گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر یلدا شکوهی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مامک هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر مهدی مجرب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سلیمان افشاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر غلامرضا بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر پیمان صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازگشت به بالا