محورهای داروسازی، طب سنتی و پزشکی مدرن

  • نقش رازی در دانش طب سنتی ایران
  • داروسازی سنتی از دیدگاه رازی
  • جایگاه رازی در بنیانگذاری داروسازی مدرن
  • پژوهش های بین المللی در حیطه علوم دارویی رازی
بازگشت به بالا