اعضای علمی کمیته فلسفه، تاریخ علم و علوم انسانی

دکتر علی محمد ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

دکتر شهرام یوسفی فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر پرویز اذکایی، عضو هیئت علمی بازنشسته

دکتر عباس حاج زین العابدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر مجتبی بیگلری، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر حسین غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر حمیدرضا طالب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سیمین اسفندیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر عباسعلی منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر فاطمه جان احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

بازگشت به بالا